Polityka prywatności

Polityka prywatności Influence Me

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem Danych osobowych gromadzonych w ramach portalu influenceme.pl jest spółka Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035), przy ul. Motorowej 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000413132.

W przypadku, gdy na określone usługi w portalu influenceme.pl inny

Spółkę reprezentuje Komplementariusz:

Bauer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-035), przy ul. Motorowej 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00061429.

Skład Zarządu Komplementariusza:

Tomasz Namysł – Prezes Zarządu

Monika Krokiewicz – Członek Zarządu

Sławomir Bandurski – Członek zarządu

Andrzej Choynowski – Członek Zarządu

Marek Lasota – Członek Zarządu

Dane kontaktowe

Z Wydawnictwem Bauer Sp. z o.o. Sp. k. możesz skontaktować się:

 1. poprzez adres: email info@influenceme.pl
 2. zadzwoń pod numer: +48 22 517 06 00
 3. listownie na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k.; influenceme.pl, ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa.

Gdzie szukać informacji o przetwarzaniu danych

Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. publikuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pod każdym formularzem, za pośrednictwem którego zbierane są dane osobowe, ponadto w niniejszej zakładce influenceme.pl/prywatnosc, oraz w każdym serwisie internetowym Wydawnictwa Bauer Sp. z o.o. Sp. k. w ramach panelu konta użytkownika jest zakładka prywatność, w ramach której można zapoznać się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

W ramach publikowanych informacji powiemy Ci:

 1. jakie są cele przetwarzania danych;
 2. na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe;
 3. przez jaki okres przechowujemy Twoje dane;
 4. komu udostępniliśmy Twoje dane;
 5. czy przekazujemy dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy;
 6. jakie prawa Ci przysługują i jak możesz je zrealizować.

Chcesz zrealizować prawa związane z ochroną danych osobowych?

Możesz tego dokonać w dowolny sposób, jednak sugerujemy korzystanie z przygotowanych narzędzi tj.:

 1. niniejszej strony w sytuacji, gdy nie masz aktywnego konta w usługach w ramach portalu influenceme.pl;
 2. panelu konta użytkownika w ramach usługi, której dotyczy Twoje zainteresowanie lub
 3. listownie na adres spółki

Jak realizujemy Twoje uprawnienia?

Przepisy nakładają na nas obowiązek realizacji uprawnienia w terminie 30 dni, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach jest to czas trzech miesięcy.

W zakresie:

 1. prawa dostępu – otrzymasz link do lokalizacji, z której będziesz mógł pobrać plik z kopią danych osobowych jakie przetwarzamy;
 2. prawa sprzeciwu – otrzymasz informację – stanowisko Administratora Danych;
 3. prawo sprostowania – jeżeli masz konto w ramach usług influenceme.pl, zmiany danych dokonasz samodzielnie, jeżeli Twój wniosek wykracza poza udostępnione funkcjonalności otrzymasz od nas informację i potwierdzenie zmiany danych;
 4. prawo ograniczenia przetwarzania – otrzymasz od nas informację, a jeżeli Twoje żądanie będzie uzasadnione, także potwierdzenie ograniczenia przetwarzania;
 5. prawo do bycia zapomnianym – otrzymasz informację – stanowisko Administratora Danych oraz informację o usunięciu, anonimizacji żądanych przez Ciebie informacji;
 6. prawo do przenoszenia danych – otrzymasz link do lokalizacji, z której będziesz mógł pobrać plik z ustrukturyzowaną kopią danych osobowych, przygotowanych do przeniesienia,
 7. cofnięcie zgody – w każdej chwili możesz cofnąć dowolną wyrażoną przez Ciebie zgodę na przetwarzanie danych.

Jak czytać udzielane informacje

W ramach realizacji prawa dostępu otrzymasz kopię danych wraz opisem zawierającym informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. W ramach pliku poinformujemy Cię o kategoriach danych, celu przetwarzania, okresie przechowania, odbiorcach danych. Każda sekcja będzie zawierać jasny i prosty opis informacji.

W ramach prawa do przenoszenia danych otrzymasz ustrukturyzowany plik, zawierający dane osobowe wprowadzone przez Ciebie do usługi, z której korzystasz. Plik możesz pobrać samodzielnie lub przekazać informację nowemu Administratorowi Danych Osobowych.

Do otwarcia pliku możesz skorzystać z darmowego oprogramowania.

Twoje prawa

Prawo dostępu

W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o wydanie informacji o tym, czy Twoje dane są przetwarzane, a jeżeli tak, to z wnioskiem o uzyskanie dostępu do tych danych lub uzyskanie ich kopii. My jesteśmy zobowiązani do udzielenia stosownych informacji bez pobrania nadmiernych opłat oraz bez zbędnej zwłoki. Termin realizacji 1 miesiąc, nie dłużej niż 3 miesiące w skomplikowanych przypadkach.

Prawo sprostowania

W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o sprostowanie swoich danych jeżeli stwierdzisz nieścisłości w zgromadzonych danych osobowych.

Prawo ograniczenia przetwarzania

W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych. O ile Twoje żądanie jest uzasadnione, dane będą przechowywane przez nas, a podjęcie jakichkolwiek operacji innych niż przechowywanie będzie wymagało odrębnej zgody, chyba że przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na ochronę roszczeń lub praw innej osoby lub z uwagi na ważne przesłanki interesu publicznego.

Prawo sprzeciwu

W przypadku zaistnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, możesz wnieść sprzeciw wobec prowadzonego przetwarzania, powołując się na nadrzędność Twoich praw i wolności nad celem przetwarzania danych.

Prawo do bycia zapomnianym

W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możesz żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących Cię danych, a my mamy obowiązek dane usunąć bez zbędnej zwłoki.

Prawo do przenoszenia danych

W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o otrzymanie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, Twoich danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej zgody lub w związku z realizacją umowy.

Prawo do cofnięcia zgody

W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora i cofnięcia udzielonej mu zgody na przetwarzanie danych osobowych.