Regulamin

Regulamin Influence Me

 • Preambuła i definicje

  • Platforma Influence Me jest zamkniętym serwisem zrzeszającym w swoich strukturach twórców prowadzących blogi internetowe i serwisy społecznościowe, którym mogą być oferowane kampanie reklamowe w ramach współpracy z klientami Wydawnictwa Bauer.
  • Definicje:
   • Wydawnictwo Bauer – Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035), przy ul. Motorowej 1, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000413132;
   • Konto – konto w Influence Me o określonym przez Użytkownika loginie i haśle, zakładane przez danego Użytkownika po dokonaniu przez niego rejestracji, pozwalające, w zależności od aktualnych funkcjonalności Influence Me na publikowanie i modyfikację danych opublikowanych w Profilu, modyfikację
   • Influence Me – zamknięty serwis internetowy dostępny pod domeną influenceme.pl
   • Regulamin – niniejszy regulamin określający w szczególności zasady korzystania z Influence Me, prawa, obowiązki i zasady odpowiedzialności Wydawnictwa Bauer oraz Użytkowników, zasady ochrony danych osobowych;
   • Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Wydawnictwo Bauer na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.
   • Profil – miejsce w Influence Me, gdzie opublikowany jest zbiór informacji o Użytkowniku, w tym wymagane dane osobowe;
   • Użytkownik – osoba korzystająca z Influence Me, po dokonaniu rejestracji i akceptacji Regulaminu. W przypadku, gdy dany blog tworzony jest wspólnie przez kilka osób muszą one wyłonić jednego Użytkownika, który będzie odpowiedzialny za dany blog, kontakty i współpracę z Influence Me oraz Wydawnictwem Bauer;
   • Kampania – kampania reklamowa na rzecz klientów Wydawnictwa Bauer realizowana przez Użytkownika za pośrednictwem Influence Me.
   • Oferta współpracy (brief) – lista wytycznych dla danej Kampanii, które musi spełnić dany Użytkownik, aby nawiązać współpracę z Wydawnictwem Bauer i jego klientem reklamowym.
  • Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Influence Me.
 • Rejestracja i zawarcie Umowy

  • Użytkownikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  • Korzystanie z serwisu wiąże się z zaakceptowaniem przez Użytkownika warunków Regulaminu oraz z dokonaniem rejestracji w serwisie poprzez założenie Konta.
  • Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
  • Założenie Konta w Influence Me jest procesem dwuetapowym:
   • etap pierwszy polega na utworzeniu zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza udostępnionego w serwisie na stronie www.influenceme.pl,
   • etap drugi – po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu zgłoszenia przez Wydawnictwo Bauer – Użytkownik otrzymuje na podany adres mailowy kod zgłoszenia, i może przystąpić do wypełnienia docelowego formularza oraz złożenia oświadczeń wymaganych przez Wydawnictwo Bauer.
  • Zarówno podanie danych koniecznych dla założenia Konta, jak i korzystanie z usług Influence Me są dobrowolne oraz bezpłatne.
  • Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych w swoim Profilu. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Wydawnictwo Bauer może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Wydawnictwo Bauer zastrzega sobie prawo wezwania Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości, zablokowania Konta Użytkownika do wyjaśnienia sprawy lub skasowania Konta Użytkownika.
  • Użytkownik może korzystać z jednego Konta dla jednego lub kilku blogów zgłoszonych do Influence Me. Niedopuszczalne jest zarówno udostępnianie swojego Konta jakimkolwiek osobom trzecim, jak i korzystanie z Kont należących do osób trzecich.
  • Z Konta może korzystać wyłącznie jedna osoba. Zakazane jest przenoszenie na inne osoby praw przysługujących Użytkownikowi, wynikających z posiadania Konta, bez wyraźnej i uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Wydawnictwa Bauer. W szczególności zakazane jest przenoszenie uprawnień do Konta na innego Użytkownika.
  • Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 • Korzystanie z Influence Me

  • Użytkownik zakładając Konto w Influence Me podaje w systemie adres swojego bloga/ów i kont w mediach społecznościowych. O każdym blogu i koncie podaje stosowne informacje, w tym m.in. o jego adresie, tematyce, zakresie działań, statystykach bloga/kanału i inne wskazane przez Wydawnictwo Bauer dane.
  • Influence Me ma charakter zamknięty – zamieszczane przez Użytkownika w profilu informacje są dostępne jedynie dla Wydawnictwo Bauer. Nie są dostępne dla osób korzystających z sieci internet oraz nie są indeksowane przez wyszukiwarki.
  • Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do publikacji treści na swoich blogach i w swoich kontach społecznościowych dodanych w Influence Me oraz że podane informacje o jego kontach internetowych są prawdziwe.
  • Użytkownik, uzupełniając profil może wyrazić zgodę na promowanie treści ze swojego bloga poprzez emisję zapowiedzi postów na łamach części redakcyjnej Influence Me lub w innych mediach grupy medialnej Bauer. Promocja może dotyczyć fragmentów lub miniaturek zdjęć pobieranych przez RSS. Zamieszczane fragmenty będą podpisywane nazwą bloga i – w zależności od wybranej opcji – opatrywane awatarem Użytkownika i adresem www bloga.
  • Użytkownik, uzupełniając profil podaje wstępną ofertę działań związanych z publikacjami na jego blogu/ach lub/i kontach w mediach społecznościowych.
  • Wydawnictwo Bauer, w oparciu o podane przez Użytkownika informacje może przygotowywać zapytania ofertowe, które będą widoczne dla Użytkownika w jego profilu.
  • Użytkownik podejmuje decyzję, czy jest zainteresowany realizacją Kampanii zgodnie z wytycznymi udostępnionymi w profilu/systemie. W przypadku wyrażenia zgody zobowiązuje się do podjęcia tych działań. Wszelkie szczegóły podejmowanej przez Wydawnictwo Bauer i Użytkownika współpracy (m.in. promowany produkt/usługa, termin Kampanii, sposób promowania, wynagrodzenie dla Użytkownika, sposób i termin zapłaty wynagrodzenia, odpowiedzialność Użytkownika za realizację Kampanii itp.) uregulowane zostaną w odrębnej umowie dotyczącej realizacji danej Kampanii.
 • Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność Wydawnictwa Bauer

  • Wydawnictwo Bauer zastrzega sobie prawo do:
   • przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją serwisów,
   • wysyłania komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
   • powiadomienia Użytkowników (na adres poczty elektronicznej) o możliwej do przewidzenia/planowanej przerwie lub czasowym zawieszeniu działania Influence Me,
   • odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik narusza Regulamin,
   • dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania serwisów, poprzez zmianę Regulaminu.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkowników oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z serwisami, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Wydawnictwa Bauer.
  • Wydawnictwo Bauer nie ponosi względem Użytkownika naruszającego regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia mu Usług, w tym na skutek usunięcia Konta.
  • Wydawnictwo Bauer nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
   • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
   • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań zaciągniętych przez Użytkownika za pośrednictwem Influence Me,
   • za treści udostępniane przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
   • informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w serwisach lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników,
   • utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Wydawnictwa Bauer (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Użytkownika,
   • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Wydawnictwo Bauer nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
   • podania przez Użytkowników nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji,
   • nieprzestrzeganie przez Użytkowników postanowień Regulaminu.
 • Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność Użytkownika

  • Użytkownik zobowiązany jest do:
   • informowania Wydawnictwa Bauer o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację ewentualnej współpracy w ramach Influence Me, a w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu e-mail pod rygorem skutecznego doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane,
   • przestrzegania Regulaminu,
   • przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
   • nie naruszania praw osób trzecich,
   • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Influence Me oraz korzystanie z Influence Me w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.
  • Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od:
   • podawania nieprawdziwych bądź nieaktualnych informacji oraz danych osobowych,
   • publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
   • kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w serwisach, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
   • podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie serwisu oraz od korzystania z serwisu w sposób uciążliwy dla Wydawnictwa Bauer oraz innych Użytkowników,
   • wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Wydawnictwa Bauer.
  • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w ramach Influence Me oraz w ramach realizowanych Kampanii, w szczególności: podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 • Postępowanie reklamacyjne

  • Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
  • Reklamacje rozpatruje Wydawnictwo Bauer.
  • Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
   • oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),
   • przedmiot reklamacji,
   • okoliczności uzasadniające reklamację.
  • Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
   Reklamację (z dopiskiem „Reklamacja”), należy składać:
   (a) na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k., ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa) lub (b) na adres poczty elektronicznej: kontakt@influence.pl
  • Wydawnictwo Bauer dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 21 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Wydawnictwo Bauer zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.
  • Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.
 • Odstąpienie, Wypowiedzenie Umowy

  • Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
  • W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta.
  • Użytkownik może w terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k., ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, bądź mailowo na adres: kontakt@influence.pl
  • Wydawnictwo Bauer ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, w tym usunąć Konto Użytkownika w następujących przypadkach:
   • naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
   • powzięcia przez Wydawnictwo Bauer uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest nieprawdziwa, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Wydawnictwa Bauer,
   • umieszczania w serwisie lub Koncie przez Użytkownika treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Wydawnictwa Bauer,
   • wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,
   • usunięcia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta
   • braku aktywności lub aktualizacji Konta przez Użytkownika w okresie ostatnich 6 miesięcy.
  • O rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług Wydawnictwo Bauer poinformuje Użytkownika (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od rozwiązania.
 • Ochrona danych osobowych

  • Wydawnictwo Bauer przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Wydawnictwo Bauer oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych Regulaminem, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  • Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).
  • Wydawnictwo Bauer jest administratorem danych osobowych i dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 36 – 39 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662). Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu świadczenia Usług, o jakich mowa w Regulaminie oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych. Podanie danych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość świadczenia Usług.
  • Dane osobowe będą przekazywane osobie trzeciej tylko w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.
  • Wydawnictwo Bauer może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez Wydawnictwo Bauer, dzieląc się nimi z podmiotami zależnymi od Wydawnictwa Bauer lub innymi podmiotami powiązanymi. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo.
  • Użytkownik ma prawo:
   • wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższy podmiot,
   • do poprawiania tych danych,
   • do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy Kont Użytkowników.
  • Wydawnictwo Bauer zastrzega sobie prawo do ujawnienia na żądanie uprawnionego organu tożsamości Użytkownika oraz wszelkich informacji podanych przez Użytkownika podczas rejestracji, w szczególności jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne, administracyjne bądź cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością Użytkownika w Influence Me.
 • Postanowienia końcowe

  • Wydawnictwo Bauer dołoży wszelkich starań, aby Influence Me oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
  • Wydawnictwo Bauer zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.
  • Wydawnictwo Bauer zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w Influence Me bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji.
  • Wydawnictwo Bauer zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:
   • zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki umowy  zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Wydawnictwem Bauer lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
   • zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej względami technicznymi lub technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa;
   • zmiany zakresu i/lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się zapisy Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Influence Me dotychczasowych usług.
  • O zmianach Regulaminu każdy Użytkownik będzie informowany na 14 dni przed wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu, przez Wydawnictwo Bauer drogą elektroniczną za pomocą jednej z poniższych metod komunikowania się:
   • mailem przesłanym na adres mailowy podany przez Użytkownika w związku z rejestracją w Influence Me – w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy Wydawnictwu Bauer – drogą pisemną lub mailową – że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Wydawnictwem Bauer o świadczeniu usług Influence Me ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Influence Me,
   • w formie wiadomości elektronicznej, która zostanie wyświetlona Użytkownikowi w trakcie logowania się przez niego na swoje konto w Influence Me – w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy Wydawnictwu Bauer – drogą pisemną lub mailową – że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Wydawnictwem Bauer o świadczeniu usług Influence Me ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Influence Me
  • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.
  • Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.11.2017 roku.